Leo Magazine - шаблон joomla Окна

                                                                                                                                     

Căn cứ Điều 72, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 8, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thông báo nội dung thông tin công bố công khai về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với cá nhân vi phạm như sau:

          1. Nội dung thông tin công khai

          - Họ và tên cá nhân vi phạm: bà Vương Thị Quyết

          - Nơi ở hiện tại: tổ 7, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

          - Nghề nghiệp: Chủ cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà thuốc số 8, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn)

     - Hành vi vi phạm: Mua bán thuốc vi phạm chất lượng ở mức độ 1 theo quy định của pháp luật.

    Quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 59 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

          - Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

          Cụ thể: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn./.)

- Hình thức xử phạt bổ sung: Không

          - Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc không đảm bảo chất lượng.

          (Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 31/8/2021 của Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn)

          2. Thời gian thực hiện Quyết định

Thực hiện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

          3. Đề nghị Văn phòng Sở Y tế có trách nhiệm đăng tải đầy đủ nội dung thông tin công khai nêu trên lên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định./.

THÔNG BÁO

Về việc công bố công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

                                                                                                                                        

Căn cứ Điều 72, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 8, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thông báo nội dung thông tin công bố công khai về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với cá nhân vi phạm như sau:

          1. Nội dung thông tin công khai

          - Họ và tên cá nhân vi phạm: Bà Nguyễn Thị Oanh Nga

          - Nơi ở hiện tại: 27/96 Bùi Thị Xuân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

          - Nghề nghiệp: Khám bệnh, chữa bệnh – Răng hàm mặt (người chịu trách nhiệm chuyên môn kĩ thuật của Phòng khám chuyên khoa răng Hà Nội, tổ 10a, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

     - Hành vi vi phạm: Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

    Quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 39 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

          - Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

          Cụ thể: 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn./.)

- Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 1590/SYT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 26/11/2013 trong thời hạn 03 tháng (từ ngày 08/3/2021 đến hết ngày 07/6/2021)

          - Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không

          (Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC ngày 08/3/2021 của Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn)

                   2. Thời gian thực hiện Quyết định

Thực hiện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

          3. Đề nghị Văn phòng Sở Y tế có trách nhiệm đăng tải đầy đủ nội dung thông tin công khai nêu trên lên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định./.

THÔNG BÁO

Về việc công bố công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

                                                                                                                                        

Căn cứ Điều 72, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 8, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XPVPHC ngày 28/9/2020 của Chánh Thanh tra Sở Y tế;

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thông báo nội dung thông tin công bố công khai về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với cá nhân vi phạm như sau:

          1. Nội dung thông tin công khai:

          - Họ và tên cá nhân vi phạm: Bà Nguyễn Thị Thắm

          - Nơi ở hiện tại: Tổ 10a, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

          - Nghề nghiệp: Hành nghề dược tư nhân

          a. Hành vi vi phạm: Không thực hiện việc mở sổ để theo dõi hoạt động mua, bán thuốc theo quy định của pháp luật.

          Quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 37 của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

          - Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

          - Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, cụ thể: 4.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn./.)

          - Hình thức xử phạt bổ sung: Không

          - Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không

          b. Hành vi vi phạm: Để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc

          Quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 42 của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

          - Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

          - Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, cụ thể: 750.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm, năm mươi nghìn đồng chẵn./.)

          - Hình thức xử phạt bổ sung: Không

          - Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không

          (Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC ngày 28/9/2020 của Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn)

          2. Thời gian thực hiện Quyết định:

Thực hiện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

          3. Đề nghị Văn phòng Sở Y tế có trách nhiệm đăng tải đầy đủ nội dung thông tin công khai nêu trên lên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định./.

THÔNG BÁO

Về việc công bố công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

                                                                                                                                        

Căn cứ Điều 72, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 8, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 08/QĐ-XPVPHC ngày 28/9/2020 của Chánh Thanh tra Sở Y tế.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thông báo nội dung thông tin công bố công khai về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với cá nhân vi phạm như sau:

          1. Nội dung thông tin công khai:

          - Họ và tên cá nhân vi phạm: Bà Trương Hồng Phước

          - Nơi ở hiện tại: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

          - Nghề nghiệp: Hành nghề dược tư nhân

          - Hành vi vi phạm: Không thực hiện việc mở sổ để theo dõi hoạt động mua, bán thuốc theo quy định của pháp luật.

          Quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 37 của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

          - Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể: 4.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn./.)

          - Hình thức xử phạt bổ sung: Không

          - Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không

          (Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC ngày 28/9/2020 của Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn)

          2. Thời gian thực hiện Quyết định:

Thực hiện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

          3. Đề nghị Văn phòng Sở Y tế có trách nhiệm đăng tải đầy đủ nội dung thông tin công khai nêu trên lên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định./.

Căn cứ Điều 72, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 8, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thông báo nội dung thông tin công bố công khai về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với cá nhân vi phạm như sau:

          1. Nội dung thông tin công khai:

          - Họ và tên cá nhân vi phạm: Bà Lường Thị Thu Vân

          - Nơi ở hiện tại: Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

          - Nghề nghiệp: Dược sĩ phụ trách chuyên môn Nhà thuốc Thu Vân

          - Hành vi vi phạm: Kinh doanh thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

          Quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 37 của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

          - Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể: 7.500.000 đồng (bằng chữ: Bảy triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn./.)

- Hình thức xử phạt bổ sung: Không

          - Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không

          (Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC ngày 22/9/2020 của Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn)

          2. Thời gian thực hiện Quyết định:

Thực hiện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

          3. Đề nghị Văn phòng Sở Y tế có trách nhiệm đăng tải đầy đủ nội dung thông tin công khai nêu trên lên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định./.

THÔNG BÁO

Về việc công bố công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

Căn cứ Điều 72, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 8, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, thông báo nội dung thông tin công bố công khai, về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với cá nhân vi phạm như sau:

          1. Nội dung thông tin công khai

          - Họ và tên cá nhân vi phạm: Ông Nguyễn Văn Dũng

          - Nơi ở hiện tại: Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

          - Nghề nghiệp: Dược sĩ phụ trách chuyên môn Nhà thuốc Minh Tân 1

          - Hành vi vi phạm: Kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 51, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

          Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể: 7.500.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn)

Hình thức xử phạt bổ sung: Không

          Các biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu Chủ cơ sở tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

          (Kèm theo bản sao Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 15/01/2020 của Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn)

          2. Thời gian thực hiện Quyết định: .

Thực hiện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

          3. Văn phòng Sở Y tế, có trách nhiệm đăng tải đầy đủ nội dung thông tin công khai nêu trên, lên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định./.

THÔNG BÁO

Về việc công bố công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

                                                                                                                                        

Căn cứ Điều 72, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 8, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, thông báo nội dung thông tin công bố công khai, về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với cá nhân vi phạm như sau:

          1. Nội dung thông tin công khai

          - Họ và tên cá nhân vi phạm: Bà Hà Thị Long Huệ

          - Nơi ở hiện tại: Tổ 11, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

          - Nghề nghiệp: Dược sĩ phụ trách chuyên môn Quầy thuốc Long Huệ

          - Hành vi vi phạm: Không thực hiện việc mở sổ để theo dõi hoạt động mua, bán thuốc theo quy định của pháp luật.

Quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 37, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

          Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể: 4.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn)

Hình thức xử phạt bổ sung: Không

          Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không

          (Kèm theo bản sao Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC ngày 17/01/2020 của Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn)

          2. Thời gian thực hiện Quyết định:

Thực hiện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

          3. Văn phòng Sở Y tế, có trách nhiệm đăng tải đầy đủ nội dung thông tin công khai nêu trên, lên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định./.

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế