Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Thứ ba, 12 Tháng 5 2020 09:45

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày       tháng       năm 2020 của Sở Y tế Bắc Kạn)

Điều 1. Chức năng

1. Hội đồng Tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược có chức năng tư vấn cho Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ.

2. Hội đồng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về ý kiến tư vấn của mình.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xem xét, thẩm định, có ý kiến bằng văn bản về hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược là đạt hoặc chưa đạt yêu cầu cần phải sửa đổi, bổ sung.

2. Hội đồng có nhiệm vụ xét, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược, lập biên bản thẩm định trình Giám đốc Sở Y tế trong thời hạn 05 (năm) ngày đối với hồ sơ đề nghị cấp, 02 (hai) ngày đối với hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được cung cấp đầy đủ hồ sơ, các thông tin liên quan đến việc xem xét hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược (Bản mềm theo thư điện tử cá nhân) theo quy định tại Điều 24 Luật dược số 105/2016/QH13 và các Điều 3,4,5 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

2. Được quyền bảo lưu ý kiến tư vấn theo quan điểm độc lập của Hội đồng.

3. Được bảo đảm các điều kiện về vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thẩm định hồ sơ và tư vấn của Hội đồng.

4. Thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng thù lao theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược gồm các thành viên có chức năng sau:

- 01 Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách công tác dược – Chủ tịch Hội đồng.

- 01 Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Dược – Phó Chủ tịch Hội đồng.

- 01 Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược – Thư ký.

- 01 Thanh tra dược Sở Y tế - Thành viên.

- 01 Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược – Thành viên.

2. Hằng năm hoặc trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của công việc, Chủ tịch Hội đồng đề xuất Giám đốc Sở Y tế quyết định kiện toàn, bổ sung hoặc thay thế thành viên Hội đồng.

Điều 5. Nguyên tắc làm việc

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Chủ tịch Hội đồng điều hành các hoạt động của Hội đồng.

3. Ý kiến kết luận của Hội đồng dựa trên đa số ý kiến của các thành viên Hội đồng.

4. Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau thì ý kiến tư vấn cuối cùng do Chủ tịch Hội đồng quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Điều 6. Phương thức hoạt động

1. Hội đồng làm việc thông qua cuộc họp hoặc gửi phiếu xin ý kiến các thành viên qua hòm thư công vụ. Trong thời gian 01 ngày, sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của cá nhân bằng bản mềm qua hệ thống Một của điện tử, Thư ký có trách nhiệm tổng hợp danh sách và gửi kèm hồ sơ bản mềm tới các thành viên Hội đồng. Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được bản mềm qua hòm thư công vụ, các thành viên Hội đồng phải gửi ý kiến thẩm định hồ sơ cho thư ký để tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng quyết định.

2. Chủ tịch Hội đồng có ý kiến kết luận tại Biên bản thẩm định của Hội đồng.

3. Trong 02 ngày kể từ ngày có ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng, thư ký trình Giám đốc Sở Y tế ban hành quyết định cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược.

Điều 7. Trách nhiệm của các thành viên

1. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng:

- Chủ trì hoạt động của Hội đồng, kết luận ý kiến tư vấn của Hội đồng trong biên bản tổng hợp ý kiến thẩm định.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về ý kiến thẩm định của mình và của Hội đồng.

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng theo quy định.

- Ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp đi vắng hoặc không thể kết luận trong biên bản tổng họp ý kiến thẩm định của các thành viên.

2. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng khi được ủy quyền và phải báo cáo kết quả với Chủ tịch Hội đồng.

- Thực hiện thẩm định hồ sơ và cung cấp đầy đủ, kịp thời ý kiến thẩm định theo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng về ý kiến thẩm định của mình.

3. Trách nhiệm của thư ký:

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định của Hội đồng.

- Tổng hợp ý kiến thẩm định, báo cáo Chủ tịch Hội đồng kết luận, ghi biên bản kết luận tổng hợp ý kiến và kết luận thẩm định.

- Thực hiện trách nhiệm của thành viên theo quy định.

- Thực hiện thanh quyết toán kinh phí liên quan đến hoạt động của Hội đồng theo quy định của pháp luật.

- Lưu trữ tài liệu liên quan đến quá trình thẩm định, ý kiến thẩm định của các thành viên và biên bản kết luận thẩm định cảu Hội đồng và các tài liệu khác có liên quan.

4. Trách nhiệm của các thành viên:

- Tham gia cuộc họp khi được Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

- Thực hiện thẩm định hồ sơ và cung cấp đầy đủ, kịp thời ý kiến thẩm định theo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng về ý kiến thẩm định của mình.

- Thực hiện đúng nguyên tắc thực hiện của Hội đồng./.

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Đọc 43 lượt xem
Đăng nhập để gửi bài bình luận

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế