Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Tọa đàm ngày bảo hiểm y tế Việt Nam

Tháng 7 08

Chiều 1/7, BHXH tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Sở Y Tế Bắc Kạn tổ chức kỷ niệm tọa đàm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1/7. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

BỔ SUNG NHÂN LỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

 

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) Vị trí chuyên môn

Chữ ký

1 Hoàng Văn Thuận 001900/ BK -CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa Trong giờ hành chính Phó Giám đốc/ Bác sỹ CKI - Nội khoa  
2 Hoàng Văn Khởi 008140/ BK -CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa Trong giờ hành chính Bác sỹ đa khoa  
3 Phạm Thị Hằng 001928/BK -CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Trong giờ hành chính Bác sỹ đa khoa  
4 Sầm Thị Hạnh Hiền 001148/ BK -CCHN Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi Trong giờ hành chính Bác sỹ CKI - Nhi khoa  

Ngày 02/7/2020, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành các Quyết định s 4759/QĐ-SYT; số 4760/QĐ-SYT; số 4761/QĐ-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 12 sản phẩm mỹ phẩm (danh sách sản phẩm và nội dung chi tiết tại các Quyết định đính kèm theo) .

Sở Y tế đề nghị Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố, thông báo đến cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thực hiện các Quyết định nêu trên; kiểm tra, giám sát các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Thực hiện Văn bản số 9058/QLD-ĐK ngày 26/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành, Sở Y tế thông báo:

Cục Quản lý Dược đã đính chính thông tin tại Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành đối với 06 loại thuốc (danh mục chi tiết tại Công văn số 9058/QLD-ĐK ngày 26/6/2020 của Cục Quản lý Dược đính kèm theo).

Với nội dung trên, Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết.

Ngày 23/6/2020, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế ban hành các văn bản:

- Văn bản số 432/YDCT-QLD về việc đề xuất các nội dung sửa đổi Thông tư số 13/2018/TT-BYT;

- Văn bản số 433/YDCT-QLD về việc đề xuất các nội dung sửa đổi Thông tư số 21/2018/TT-BYT.

Theo đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn các nội dung đề nghị sửa đổi, bám sát thực tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện thay thế Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định về chất lượng thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2018 quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu;

Thực hiện các Văn bản nêu trên, Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư theo mẫu tại Văn bản số 432/YDCT-QLD; số 433/YDCT-QLD ngày 23/6/2020 đính kèm gửi về Sở Y tế trước ngày 15/7/2020 để tổng hợp và báo cáo. Sau thời gian trên, nếu đơn vị không có ý kiến sẽ được coi là đồng ý với nội dung Dự thảo.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Thực hiện các Quyết định của Cục Quản lý Dược:

- Quyết định số 273/QĐ-QLD ngày 15/6/2020 về việc ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 166 bổ sung 2;

- Quyết định số 274/QĐ-QLD ngày 15/6/2020 về việc ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 167;

- Quyết định số 293/QĐ-QLD ngày 26/6/2020 về việc ban hành danh mục 65 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 bổ sung lần 2;

- Quyết định số 294/QĐ-QLD ngày 26/6/2020 về việc ban hành danh mục 01 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 03 năm tại Việt Nam - Đợt 104 bổ sung lần 2,

Sở Y tế thông báo, Cục Quản lý Dược đã ban hành các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đối với các loại thuốc sản xuất trong nước và thuốc nước ngoài (Danh mục chi tiết tại các Quyết định trên được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế mục Đăng ký thuốc/Thông tin đăng ký thuốc).

Với nội dung trên, Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết, tra cứu và thực hiện.

Ngày 25/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 3015/UBND-NCPC ngày 01/6/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt nội dung Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Sở Y tế về công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết chủ động phòng ngừa, xử lý.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan Công an trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Y tế về thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

(Gửi kèm theo Chỉ thị số 21CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Ngày 09/5/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 311/KH-UBND về Tuyên truyền phổ biến, triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Với mục đích tuyên truyền kịp thời, sâu rộng nội dung Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu số trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước, tạo môi trường công khai, minh bạch cung cấp dữ liệu mở cho người dân và doanh nghiệp, Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/ 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và người dân, doanh nghiệp gắn với hoạt động chuyên môn của đơn vị.

2. Đăng tải các tin bài tuyên truyền, phổ biến Nghị định 47/2020/NĐ-CP trên Trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

(Kèm theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ).

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Thực hiện các Quyết định ngày 18/6/2020 của Cục Quản lý Dược:

- Quyết định số 280/QĐ-QLD về việc thu hồi 09 Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam;

- Quyết định số 281/QĐ-QLD về việc thu hồi 13 Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam;

Sở Y tế thông báo, Cục Quản lý Dược đã Quyết định thu hồi Giấy đăng ký lưu hành đối với 22 mặt hàng thuốc đăng ký lưu hành tại Việt Nam (danh mục chi tiết Quyết định số 280/QĐ-QLDQuyết định số 281/QĐ-QLD ngày 18/6/2020 của Cục Quản lý Dược đính kèm theo).

Với nội dung trên, Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết.

Ngày 18/6/2020, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1165/QĐ-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với số 02/20/CBMP-HGi, ngày cấp 18/02/2020 do Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Mỹ phẩm Tín Quang (địa chỉ: số 845 Ba Đình, phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Sở Y tế đề nghị Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố, thông báo đến cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thực hiện Quyết định nêu trên.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện.

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế