Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Sở Y tế nhận được Công văn số 02/TB-CSTCMT ngày 07/7/2021 của Phòng tiêm chủng vắc xin Mai Thúy về việc thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Sở Y tế công bố trên Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế về việc đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc đối với phạm vi bảo quản vắc xin của Phòng tiêm chủng vắc xin Mai Thúy với những nội dung sau:

- Tên cơ sở: Phòng tiêm chủng vắc xin Mai Thúy;

- Địa chỉ: Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

- Thời điểm thông báo đáp ứng GSP: 07/7/2021;

- Phạm vi hoạt động bảo quản: Bảo quản vắc xin.

Sở Y tế yêu cầu Phòng tiêm chủng vắc xin Mai Thúy tiếp tục duy trì việc đáp ứng tuân thủ thực hành tốt bảo quản thuốc theo đúng quy định hiện hành và tự chịu trách nhiệm về nội dung đã thông báo.

STT Tên đơn vị Địa chỉ Thời điểm thông báo đáp ứng GSP

Phạm vi hoạt động

bảo quản

1 Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 05/3/2021 Bảo quản thuốc và vắc xin
2 Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn Thôn Bản Súng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 10/3/2021 Bảo quản thuốc
3 Trung tâm Y tế huyện Na Rì Tổ nhân dân Pàn Chầu, Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 15/3/2021 Bảo quản thuốc
  Tổng số: 03 cơ sở      

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÔNG BÁO ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC (GSP)

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ Thời điểm thông báo đáp ứng GSP

Phạm vi hoạt động

bảo quản

1 Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 01/3/2021 Bảo quản vắc xin
2 Trung tâm Y tế huyện Ba Bể Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 02/3/2021 Bảo quản vắc xin
3 Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới Thôn Nà Mố, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 03/3/2021 Bảo quản thuốc và vắc xin
  Tổng số: 03 cơ sở      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”;

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Bắc Kạn;

Căn cứ đơn xin ngừng hoạt động của cơ sở kinh doanh dược;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 321/ĐKKDD-BK do Sở Y tế Bắc Kạn cấp ngày 19/6/2019 cho Nhà thuốc Hoàng Trang; địa chỉ: Số 419, tổ 9a, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Lý Thị Ngọc Anh, văn bằng chuyên môn: Đại học Dược.

Lý do thu hồi: Cơ sở có đơn xin ngừng hoạt động và đề nghị thu hồi.

Điều 2. Cơ sở có tên tại Điều 1 không được phép hoạt động kinh doanh dược kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế và cơ sở có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

DANH SÁCH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN “THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC”,

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC

(Kèm theo Quyết định số 794/QĐ-SYT ngày 31/7/2020 của Sở Y tế Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược)

STT Tên cơ sở Người phụ trách chuyên môn về dược Văn bằng chuyên môn Địa chỉ Số Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
1 Quầy thuốc số 1 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Trung cấp dược Tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 28/1/18/GPP 65/BK-ĐKKDD
2 Quầy thuốc số 2 Hà Thị Chính Trung cấp dược Tổ 9B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 30/1/18/GPP 66/BK-ĐKKDD
3 Quầy thuốc số 3 Dương Mạnh Linh Trung cấp dược Tổ 10a, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 22/1/18/GPP 67/BK-ĐKKDD
4 Quầy thuốc số 4 Đoàn Thị Én Trung cấp dược Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 32/1/18/GPP 68/BK-ĐKKDD
5 Quầy thuốc số 5 Trương Thị Kim Nhung Đại học ngành dược Tổ 3, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn 27/1/18/GPP 69/BK-ĐKKDD
6 Quầy thuốc số 6 Nguyễn Thị Phương Đại học ngành dược Tổ 9B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 35/1/18/GPP 246/ĐKKDD-BK
7 Quầy thuốc số 7 Hoàng Thị Hiền Trung cấp dược Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 68/19/GPP 18/BK-ĐKKDD
8 Quầy thuốc số 13 Nguyễn Thị Nha Trang Trung cấp dược Tổ 18, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 24/1/18/GPP 201/BK-ĐKKDD
9 Quầy thuốc số 15 Lê Dịu Thắm Trung cấp dược Tổ 11c, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 67/19/GPP 22/BK-ĐKKDD
10 Quầy thuốc số 19 Nguyễn Thị Thùy Dương Đại học dược Tổ 8B, phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 29/1/18/GPP 70/BK-ĐKKDD
11 Quầy thuốc Nội Hạp Cà Thị Nội Trung cấp dược Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 7/9/18/GPP 174/ĐKKDD-BK
12 Quầy thuốc Ngọc Thắng Lã Thị Ngọc Trung cấp dược Giao Lâm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 29/3/18/GPP 148/BK-ĐKKDD
13 Quầy thuốc Hà Ly Ngô Thị Thúy Trung cấp dược Bản Đồn I, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 28/3/18/GPP

102/BK-ĐKKDD

  Tổng: 13 cơ sở          

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế