Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2020. Để kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến kịp thời nội dung Thông tư đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư và chỉ đạo cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý chủ động phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư.

(Kèm theo Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nôi vụ).

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Ngày 24/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2020 và thay thế Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020 và thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Để kịp thời phổ biến các quy định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc:

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung 02 Nghị định đến toàn thể công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và người dân có liên quan trong quá trình thực hiện chức năng nhiêm vụ.

2. Tổng hợp kết quả tuyên truyền phổ biến chung với báo cáo định kỳ công tác phổ biến giáo dục pháp luật của đơn vị.

(Kèm theo Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 và Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ).

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Căn cứ Công văn số 970/STP-PBGDPL ngày 31/7/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL. Để kịp thời phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới ban hành

Tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong cơ quan, đơn vị. Các văn bản được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV gồm 10 luật và 21 Nghị quyết:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

- Luật Thanh niên (sửa đổi);

- Luật Doanh nghiệp (sửa đổi);

- Luật Đầu tư (sửa đổi);

- Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- 21 Nghị quyết (danh mục các Nghị quyết kèm theo).

2. Hướng dẫn tự tìm hiểu pháp luật

- Các đơn vị hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) tiếp cận, khai thác và sử dụng nội dung các luật, nghị quyết trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (địa chỉ: http://vbpl.vn).

- Đối với các Luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình, Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, yêu cầu CCVCNLĐ tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành, trong quá trình thực thi công vụ và tham gia PBGDPL cho Nhân dân.

- Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật, đề cương tuyên truyền giới thiệu luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tăng cường thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung của luật cho CCVCNLĐ thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn, tư vấn pháp luật trực tuyến; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; các chương trình đối thoại chính sách pháp luật...); bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức Công đoàn phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho Đoàn viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg về ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Theo đó, ngày 09/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 868/TTg-NC về việc đính chính nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Để kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiên cứu và quán triệt sâu đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động toàn bộ nội dung Quyết định.

(Kèm theo Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020; Văn bản số 868/TTg-NC của Thủ tướng Chính phủ)

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Thực hiện Văn bản số 4077/UBND-NCPC ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2020. Để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm bắt kịp thời và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định hạn chế vi phạm pháp luật, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai phổ biến nội dung Nghị định đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Chỉ đạo cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý chủ động phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định.

(Kèm theo Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ)

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

         Thực hiện Văn bản số 1014/BTP-585 ngày 20/3/2020 của Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc thụ hưởng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Sở Y tế đã đăng tải 02 bản tin và 04 tài liệu liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế chuyên mục văn bản pháp luật, Link truy cập: http://soyte.backan.gov.vn/.

          Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai và đăng tải trên cổng thông tin của các đơn vị để các công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị cũng như doanh nghiệp được biết để góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó các đơn vị có thể tham khảo thêm một số bản tin, tài liệu trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Link truy cập: https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx.

Với nội dung trên đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Tải về tài liệu ở đây

         Thực hiện Văn bản số 1014/BTP-585 ngày 20/3/2020 của Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc thụ hưởng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Sở Y tế đã đăng tải 02 bản tin và 04 tài liệu liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế chuyên mục văn bản pháp luật, Link truy cập: http://soyte.backan.gov.vn/.

          Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai và đăng tải trên cổng thông tin của các đơn vị để các công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị cũng như doanh nghiệp được biết để góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó các đơn vị có thể tham khảo thêm một số bản tin, tài liệu trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Link truy cập: https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx.

Với nội dung trên đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Ngày 25/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 3015/UBND-NCPC ngày 01/6/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt nội dung Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Sở Y tế về công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết chủ động phòng ngừa, xử lý.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan Công an trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Y tế về thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

(Gửi kèm theo Chỉ thị số 21CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Ngày 09/5/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 311/KH-UBND về Tuyên truyền phổ biến, triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Với mục đích tuyên truyền kịp thời, sâu rộng nội dung Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu số trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước, tạo môi trường công khai, minh bạch cung cấp dữ liệu mở cho người dân và doanh nghiệp, Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/ 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và người dân, doanh nghiệp gắn với hoạt động chuyên môn của đơn vị.

2. Đăng tải các tin bài tuyên truyền, phổ biến Nghị định 47/2020/NĐ-CP trên Trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

(Kèm theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ).

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Page 1 of 4

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế