Leo Magazine - шаблон joomla Окна

KẾ HOẠCH Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách và đối chiếu số liệu năm 2022

Thứ ba, 10 Tháng 1 2023 07:11

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; Sở Y tế xây dựng Kế hoạch xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách và đối chiếu số liệu năm 2022 đối với các đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán;

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

- Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

- Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định thời gian gửi và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

- Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, các Quyết định giao dự toán bổ sung và các Quyết định điều chỉnh dự toán của Giám đốc Sở Y tế năm 2022.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá kết quả công tác quản lý tài chính- ngân sách, việc chấp hành dự toán năm 2022; việc chấp hành chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức trong điều hành thu của của đơn vị.

2. Phản ánh chính xác, đầy đủ nguồn kinh phí được cấp, các khoản thu sự nghiệp, tinh hình quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng tài sản.

3. Phục vụ cho công tác quản lý tài chính của ngành và làm cơ sở tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước được đầy đủ, chính xác.

4. Tăng cường kỷ luật tài chính - kế toán, ngăn ngừa các hiện tượng có dấu hiệu vi phạm các chế độ quản lý kinh tế - tài chính, có biện pháp xử lý các vi phạm về chế độ tài chính, về tổn thất tài sản của Nhà nước.

          III. NỘI DUNG XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN

Trên cơ sở báo cáo, tài liệu đơn vị cung cấp và chịu trách nhiệm, Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu thực hiện các nội dung sau:

1. Kiểm tra danh mục báo cáo

- Danh mục Báo cáo tài chính (mẫu báo cáo tài chính đầy đủ) và báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính).

- Danh mục báo cáo theo quy định tại Văn bản số 4472/SYT-KHTC ngày 27/12/2022 của Sở Y tế về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm, lập BCQT, BCTC và xử lý chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang 2023.

2. Kiểm tra các khoản thu, chi phát sinh tại đơn vị

- Kiểm tra nguyên nhân tăng, giảm số liệu quyết toán các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, phí, lệ phí và các chế độ thu khác của nhà nước. Đối với các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện đối chiếu, kiểm tra số liệu trên cơ sở báo cáo tài chính năm của đơn vị.

- Kiểm tra dự toán chi ngân sách được giao trong năm, đảm bảo khớp đúng với dự toán được cấp có thẩm quyền giao (bao gồm dự toán giao đầu năm, dự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm) về tổng mức và chi tiết từng lĩnh vực chi.

- Kiểm tra số kinh phí thực nhận theo xác nhận số liệu của Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

- Kiểm tra số liệu quyết toán chi, làm rõ nguyên nhân tăng, giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao; xem xét các điều kiện thu chi theo quy định; chỉ xét duyệt số liệu quyết toán chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao trong năm và đã thanh toán thực chi với Kho bạc nhà nước.

- Kiểm tra số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và thanh toán bao gồm số dư tạm ứng, dư dự toán và số dư tài khoản tiền gửi ngân sách cấp (nếu có).

3. Kiểm tra việc hạch toán các khoản thu, chi theo đúng mục lục ngân sách nhà nước và niên độ ngân sách; tính khớp đúng giữa số liệu trong sổ kế toán và báo cáo quyết toán với chứng từ và với số liệu xác nhận của kho bạc nhà nước.

4. Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của cơ quan nhà nước của thẩm quyền qua công tác kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, xét duyệt hoặc thẩm định quyết toán (nếu có).

5. Nhận xét về quyết toán năm theo kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu.

          IV. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

         1. Kỳ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu: Năm 2022.

          2. Đối tượng xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu: Các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Y tế.

          3. Thời gian và địa điểm:

- Buổi sáng bắt đầu từ 7h30;

- Buổi chiều bắt đầu từ 13h30’

(Lịch xét duyệt cụ thể đối với từng đơn vị theo phụ lục chi tiết đính kèm).

          4. Thành phần:

4.1. Thành phần tham gia xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu

- Sở Y tế: Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022.

- Đơn vị: Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

- Sở Tài chính: Mời tham dự.

4.2. Thành phần dự tổng kết thông qua dự thảo Biên bản xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu:

- Sở Y tế: Đại diện BGĐ Sở Y tế và các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022.

- Đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

- Sở Tài chính: Mời tham dự.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phòng Kế hoạch - Tài chính

          - Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Đoàn xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022.

          - Tổng hợp Biên bản và tham mưu ban hành Thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm.

          - Tổng hợp Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 của các đơn vị trực thuộc theo quy định.

          2. Văn phòng Sở Y tế: Chuẩn bị Hội trường và các điều kiện cần thiết khác

3. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

          - Chuẩn bị đầy đủ Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2022; các loại sổ sách, chứng từ và các tài liệu có liên quan. (Danh mục báo cáo theo quy định tại Văn bản số 4472/SYT-KHTC ngày 27/12/2022 của Sở Y tế về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm, lập BCQT, BCTC và xử lý chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang 2023)

- Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Quản lý tài sản công năm 2022 và các văn bản khác liên quan.

- Báo cáo thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm (bản số liệu chuẩn, kèm theo đầy đủ phụ biểu theo Văn bản số 4472/SYT-KHTC ngày 27/12/2022 của Sở Y tế về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm, lập BCQT, BCTC và xử lý chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang 2023) theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các Báo cáo khác có liên quan.

- Thực hiện kết xuất file mềm KETOAN_2022.mbk trên phần mềm kế toán Misa Mimosa.NET2021 (đường dẫn Tệp/Sao lưu…/Tên tệp /Đường dẫn/ Sao lưu) gửi file mềm qua địa chỉ Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 05/02/2023.

- Sổ sách và Báo cáo liên quan đến công tác quản lý dược, vật tư y tế

- Các báo cáo có liên quan đến quyết toán chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế quý IV/2021 và năm 2022.

- Phân công cán bộ làm viêc với đoàn xét duyệt, thẩm định quyết toán.

          Trên đây là Kế hoạch xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022 của Sở Y tế, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, các phòng chức năng Sở Y tế nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TT Đơn vị Nội dung Thời gian Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
01 Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 14/02/2023

- Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính và cán bộ có liên quan

Sở Y tế
Tổng kết thông qua Biên bản xét duyệt, thẩm định duyết toán ngân sách và đối chiếu số liệu 15h00’ ngày 14/02/2023

- Đại diện BGĐ Sở Y tế; Các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022;

- Đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính và cán bộ có liên quan

02 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 15/02/2023

- Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

Sở Y tế
Tổng kết thông qua Biên bản xét duyệt, thẩm định duyết toán ngân sách và đối chiếu số liệu 15h00’ ngày 15/02/2023

- Đại diện BGĐ Sở Y tế; Các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

03 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 16/02/2023

- Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính và cán bộ có liên quan

Sở Y tế

Tổng kết thông qua Biên bản xét duyệt, thẩm định duyết toán ngân sách 15h00’ ngày 16/02/2023

- Đại diện BGĐ Sở Y tế; Các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022;

- Đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính và cán bộ có liên quan

04 Trung tâm Y tế Ngân Sơn Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 20-21/02/2023

- Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

Sở Y tế
Tổng kết thông qua Biên bản xét duyệt, thẩm định duyết toán ngân sách và đối chiếu số liệu 16h00’ ngày 21/02/2023

- Đại diện BGĐ Sở Y tế; Các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022;

- Đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

05 Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 22-23/02/2023

- Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

Sở Y tế
Tổng kết thông qua Biên bản xét duyệt, thẩm định duyết toán ngân sách và đối chiếu số liệu 16h00’ ngày 23/02/2023

- Đại diện BGĐ Sở Y tế; Các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022;

- Đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

06

Văn phòng Sở Y tế

Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn

Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 24-27/02/2023

- Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Kế toán Cơ quan Văn phòng Sở

Sở Y tế
Tổng kết thông qua Biên bản xét duyệt, thẩm định duyết toán ngân sách 16h00’ ngày 27/02/2023

- Đại diện BGĐ Sở Y tế; Các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022;

- Đơn vị: Thủ trưởng và Kế toán Cơ quan Văn phòng Sở

07 Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 28/02-01/3/2023

- Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

Sở Y tế
Tổng kết thông qua Biên bản xét duyệt, thẩm định duyết toán ngân sách và đối chiếu số liệu 16h00’ ngày 01/3/2023

- Đại diện BGĐ Sở Y tế; Các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022;

- Đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

08 Trung tâm Y tế huyện Ba Bể Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 02-03/3/2023

- Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

Sở Y tế
Tổng kết thông qua Biên bản xét duyệt, thẩm định duyết toán ngân sách và đối chiếu số liệu 16h00’ ngày 03/3/2023

- Đại diện BGĐ Sở Y tế; Các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022;

- Đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

09 Trung tâm Y tế Thành phố Bắc Kạn Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 06-07/3/2023

- Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

Sở Y tế
Tổng kết thông qua Biên bản xét duyệt, thẩm định duyết toán ngân sách và đối chiếu số liệu 16h00’ ngày 07/3/2023

- Đại diện BGĐ Sở Y tế; Các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022;

- Đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

10 Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 09-10/3/2023

- Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

Sở Y tế
Tổng kết thông qua Biên bản xét duyệt, thẩm định duyết toán ngân sách và đối chiếu số liệu 16h00’ ngày 10/3/2023

- Đại diện BGĐ Sở Y tế; Các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022;

- Đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

11 Trung tâm Y tế huyện Na Rì Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 13-14/3/2023

- Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

Sở Y tế
Tổng kết thông qua Biên bản xét duyệt, thẩm định duyết toán ngân sách và đối chiếu số liệu 16h00’ ngày 14/3/2023

- Đại diện BGĐ Sở Y tế; Các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022;

- Đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

12 Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 15-16/3/2023

- Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

Sở Y tế
Tổng kết thông qua Biên bản xét duyệt, thẩm định duyết toán ngân sách và đối chiếu số liệu 16h00’ ngày 16/3/2023

- Đại diện BGĐ Sở Y tế; Các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022;

- Đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

13 Bệnh viện đa khoa tỉnh Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 17-22/3/2023

- Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

Sở Y tế
Tổng kết thông qua Biên bản xét duyệt, thẩm định duyết toán ngân sách và đối chiếu số liệu 15h00’ ngày 22/3/2023

- Đại diện BGĐ Sở Y tế; Các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022;

- Đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

14

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

- Dự án “An ninh Y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng”

- Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2021-2023”

Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 23-29/3/2023

- Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

Sở Y tế
Tổng kết thông qua Biên bản xét duyệt, thẩm định duyết toán ngân sách và đối chiếu số liệu 15h00’ ngày 29/3/2023

- Đại diện BGĐ Sở Y tế; Các thành viên Tổ xét duyệt, thẩm định quyết toán và đối chiếu số liệu năm 2022

- Đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và cán bộ có liên quan

 

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Đọc 32 lượt xem
Đăng nhập để gửi bài bình luận

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế