Leo Magazine - шаблон joomla Окна

KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin bại liệt (IPV) mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thứ hai, 24 Tháng 10 2022 09:31

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội;

Căn cứCông văn số 2194 /VSDTTƯ-TCQG, ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc triển khai tiêm vắc xin bại liệt (IPV) mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong tiêm chủng mở rộng.

Để bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

- Trẻ dưới 1 tuổi được tiêm vắc xin IPV mũi 2 vào lúc 9 tháng tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ ≥ 90%.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

II. THỜI GIAN, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI

- Thời gian triển khai: Từ tháng 11 năm 2022.

- Phạm vi triển khai: 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

- Đối tượng triển khai: Trẻ từ 9 tháng đến dưới 1 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin IPV sẽ được tiêm mũi 2 vắc xin IPV.

Lưu ý:

Trường hợp trẻ đã tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin có thành phần bại liệt IPV trong tiêm chủng dịch vụ sẽ không tiêm mũi 2 trong TCMR.      

Đối tượng trong tháng đầu tiên triển khai sẽ bao gồm trẻ em từ 9 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi. Vì vậy, ước tính số đối tượng trong tháng đầu tiên triển khai sẽ bằng số đối tượng tiêm chủng của 1 tháng x 3.

III. NỘI DUNG

1. Tập huấn, phổ biến kế hoạch triển khai

- Thời gian triển khai: Từ tháng 10/2022.

- Đầu mối thực hiện: Sở Y tế, Trung tâm KSBT tỉnh.

- Nội dung triển khai: Phổ biến kế hoạch triển khai và tập huấn cho cán bộ tuyến huyện, xã về đối tượng, lịch tiêm chủng vắc xin IPV2.

- Thời gian triển khai: Từ tháng 10/2022.

- Nội dung truyền thông: Lợi ích, đối tượng, lịch tiêm chủng, tính an toàn của vắc xin, hướng dẫn các bà mẹ theo dõi và phát hiện phản ứng sau tiêm vắc xin.

3. Cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng : (có phụ lục chi tiết kèm theo)

- Dự trù vắc xin IPV tiêm mũi 2

Vắc xin IPV (liều) = Số đối tượng x tỷ lệ 90% x HSSD

- Dự trù bơm kim tiêm (BKT) và hộp an toàn (HAT):

BKT (liều) = Số đối tượng x tỷ lệ 90% x 1,1

* Lưu ý: tháng đầu tiên triển khai cần ước tính đủ vắc xin, vật tư tiêm chủng vì số đối tượng tiêm chủng sẽ bao gồm trẻ từ 9 tháng đến dưới 1 tuổi.

- Thời gian: Tháng 10/2022.

- Đầu mối thực hiện: Trung tâm KSBT tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

- Nội dung triển khai:

+ Trung tâm kiểm soát bệnh tật phối hợp Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cung ứng vắc xin IPV, bơm kim tiêm và hộp an toàn cho các huyện, thành phố theo kế hoạch để triển khai IPV mũi 2 từ tháng 10/2022. Các tháng sau sẽ cung ứng vắc xin cùng với các vắc xin khác của TCMR trong tiêm chủng thường xuyên.

+ Trung tâm KSBT tỉnh thực hiện việc cấp phát vắc xin cho Trung tâm Y tế huyện, thành phố ít nhất 1 tuần trước khi tổ chức tiêm chủng và tuyến xã nhận vắc xin từ tuyến huyện, bảo quản và vận chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng để kịp sử dụng từ tháng 11/2022.

4. Tổ chức tiêm chủng

+ Tổ chức tiêm chủng: 100% trạm y tế xã/phường trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai mũi 2 vắc xin IPV cho trẻ từ 9 tháng đến dưới 1 tuổi trong buổi tiêm chủng thường xuyên cùng với các vắc xin khác trong TCMR.

+ Thực hiện tiêm chủng an toàn theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về khám sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn hướng dẫn bà mẹ về chăm sóc theo dõi phản ứng sau tiêm chủng; sẵn sàng xử trí cấp cứu các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

- Lịch tiêm chủng vắc xin IPV:

+ IPV1 vào lúc trẻ 5 tháng tuổi.                          

+ IPV2 vào lúc 9 tháng tuổi. Trường hợp trẻ tiêm IPV1 muộn thì phải đảm bảo khoảng cách tiêm IPV mũi 2 ít nhất 1 tháng sau IPV mũi 1.

+ Trong cùng buổi tiêm chủng có thể tiêm cho trẻ vắc xin IPV2 với các vắc xin khác như vắc xin sởi, bOPV, ...

+ Trường hợp tiêm hai vắc xin trong cùng buổi tiêm:

Vắc xin sởi: Tiêm dưới da, phần trên cánh tay.

Vắc xin IPV: Tiêm bắp, mặt ngoài giữa đùi.

5. Theo dõi, giám sát và báo cáo

- Tuyến xã: Các cơ sở tiêm chủng nhập thông tin tiêm liều 2 vắc xin IPV trên Hệ thống. Tổng hợp báo cáo hàng tháng kết quả tiêm IPV2 và tình hình sử dụng vắc xin IPV, tình hình phản ứng sau tiêm chủng theo thường qui.

- Tuyến tỉnh, huyện: Tăng cường kiểm tra giám sát tại tuyến xã trong thời gian mới triển khai tiêm IPV2. Tổng hợp báo cáo hàng tháng theo qui định.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, tăng cường giám sát hỗ trợ tại các địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Vắc xin, vật tư tiêm chủng

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cung ứng từ Dự án “Triển khai vắc xin bại liệt tiêm (IPV) mũi 2 trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2022” do GAVI tài trợ.

2. Kinh phí cho các hoạt động triển khai vắc xin IPV mũi 2

- Nguồn kinh phí địa phương chi trả cho các hoạt động theo quy định: Tập huấn, truyền thông, biểu mẫu báo cáo, vận chuyển và bảo quản vắc xin, công tiêm, kiểm tra giám sát, ...

- Huy động kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin bại liệt (IPV) mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo và giám sát việc triển khai kế hoạch tại các đơn vị, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị các phương án sẵn sàng cấp cứu, xử trí các tai biến, biến chứng nặng sau tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

- Là đơn vị thường trực, đầu mối chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật; hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiêm chủng vắc xin bại liệt (IPV) mũi 2.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tiêm vắc xin bại liệt tiêm (IPV) mũi 2 tới các xã, phường.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ tiêm chủng tuyến huyện, xã trong tháng 10/2022.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông về tiêm vắc xin IPV mũi 2. Hỗ trợ tài liệu tập huấn, tuyên truyền cho các huyện, thành phố. Cung cấp tài liệu chuyên môn cho các cơ quan thông tin đại chúng, các ban ngành, đoàn thể phục vụ cho công tác truyền thông.

- Chỉ đạo, giám sát, đánh giá hoạt động tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnhtrước, trong và sau khi triển khai tiêm IPV mũi 2.

- Tổng hợp dự trù vắc xin IPV mũi 2, vật tư tiêm chủng từ các đơn vị, gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và cấp vắc xin, vật tư cho các huyện, thành phố theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động theo quy định.

3. Trung tâm Y tế huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, dự trù vắc xin theo hướng dẫn Kế hoạch của Sở Y tế gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp dự trù gửi tuyến trên để cung ứng vắc xin theo quy định.

- Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch, tổ chức giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định.

- Chịu trách nhiệm bố trí cán bộ phối hợp với cơ sở tiêm chủng thực hiện việc cấp cứu và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã/phường/thị trấn thực hiện lập danh sách, tổ chức tiêm và rà soát tiêm vét tránh bỏ sót đối tượng.

- Hàng tháng báo cáo kết quả tiêm vắc xin IPV mũi 2 lên tuyến trên theo quy định.

- Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng được điều tra và báo cáo theo quy định.

4. Bệnh viện đa khoa tỉnh

Phối hợp các đơn vị sẵn sàng thu dung, xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin bại liệt (IPV) mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai đảm bảo mục tiêu, kế hoạch./.

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Đọc 850 lượt xem
Đăng nhập để gửi bài bình luận

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế

Chung nhan Tin Nhiem Mang