Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tỉnh Bắc Kạn (Có bản điện tử gửi kèm); Đồng thời thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 3371/BYT-KHTC ngày 19/6/2020 về việc thực hiện chính sách an toàn cho dân tộc thiểu số tỉnh Dự án WB và theo đề nghị của Ngân hàng Thế giới tại Thư không phản đối ngày 17/8/2021 về việc Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Bắc Kạn, Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh, bảo đảm đúng quy định.

  2. Giao Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chỉ đạo các Trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) tham mưu cho chính quyền địa phương treo bản giấy Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh tại bảng tin của UBND các xã có các nhóm dân tộc thiểu số để người dân nắm được thông tin.

3. Giao Ban quản lý dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tỉnh Bắc Kạn chủ trì, chủ động phối hợp với TTYT các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng quy định và hiệu quả Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh.

Với nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai thực hiện./.

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

- Phối hợp tổng kết việc thực hiện Đề án, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc (giai đoạn 2015-2020) và rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả.

2. Yêu cầu

Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án; hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tham gia hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật về các nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở Y tế

- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị trực thuộc

- Thời gian thực hiện:Quý III/2020.

2. Phối hợp biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị phù hợp với từng đối tượng.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở Y tế

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị trực thuộc

- Thời gian thực hiện:Quý II/2020

3. Tiếp tục phổ biến sâu rộng các tài liệu do Bộ Tư pháp chủ trì biên soạn đến đối tượng thuộc phạm vi quản lý (tài liệu này được đăng tải trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn, mục Tủ sách pháp luật Trang thông tin điện tử Sở Y tế:http://soyte.backan.gov.vn/).

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở Y tế

- Cơ quan thực hiện: Công đoàn ngành; Các đơn vị trực thuộc; Đoàn thanh niên Sở Y tế.

- Thời gian thực hiện:Cả năm 2020.

4.Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục; cập nhập thường xuyên các tài liệu, tin, bài phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở Y tế

- Cơ quan thực hiện:Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc có Trang thông tin điện tử.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020

5. Phối hợp tổng kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2020.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở Y tế

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị trực thuộc

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định về mức chi một số khoản chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Sở

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo theo quy định.

2. Các đơn vị trực thuộc

Trên cơ sở Kế hoạch này và Kế hoạch số 749/KH-SYT ngày 02/6/2016 của Sở Y tếvề thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015-2020” tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (qua Thanh tra Sở để tổng hợp). Báo cáo 6 tháng trước 30/5 và báo cáo năm trước 30/11.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức” năm 2020 của Sở Y tế Bắc Kạn, đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế