Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Luật Giao dịch điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/6/2023, gồm 8 chương, 53 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Thực hiện Văn bản số 7856/UBND-VXNC ngày 22/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Luật Giao dịch điện tử, Sở Y tế yêu cầu trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật đến công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý bằng hình thức phù hợp để nắm rõ, tham mưu và thực hiện đúng theo quy định; thực hiện đăng tải toàn văn Luật trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện./.

Thực hiện Văn bản số 6559/BYT-PC ngày 11/10/2023 của Bộ Y tế về việc phát động tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”; Phiếu chuyển số 6596/PC-UBND ngày 05/10/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chuyển Văn bản số 4660/BTP-KTrVB ngày 03/10/2023 của Bộ Tư pháp về việc phát động tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”.

Để Cuộc thi nhận được nhiều kết quả thiết thực, lan tỏa sâu rộng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị động viên, khuyến khích và thông tin về Cuộc thi để công chức, viên chức, người lao động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 31/10/2023.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua địa chỉ hộp thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Liên hệ: 024.62739660 - 0343.878.881).

Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn); Cổng thông tin điện tử pháp điển (phapdien.moj.gov.vn).

(Gửi kèm theo Văn bản số 4660/BTP-KTrVB ngày 03/10/2023 của Bộ Tư pháp)

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện./.

Thực hiện Kế hoạch số 631/KH-UBND ngày 21/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnhBắcKạnnăm 2023, Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam), đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sức lan tỏa tinhthầnthượngtônHiếnphápvà phápluật trong đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế.

- Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII vàphápluậtcủaNhà nướcvàocuộcsống; tạo sự đồng thuận, niềm tin vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian tổ chức và trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

II. CHỦ ĐỀ VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề tuyên truyền: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), tỉnh Bắc Kạn nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền: Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tiễn, các đơn vịlựa chọntham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam, theo gợi ý dưới đây:

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật.

- Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật tạo môi trường pháp lý thuận lợi chongười dân, doanh nghiệp.

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh.

- Tích cực cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, phản ứng chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam tại các đơn vị, gắn với việc phổ biến các văn bản pháp luật mới

Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, các đơn vị chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp để triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cụ thể:

- Nội dung:

+ Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc phòng và an ninh; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng, chống tội phạm; dân chủ ở cơ sở; dịch bệnh, thiên tai; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dự luận xã hội…; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các điều ước quốc tế về nhân quyền, các hiệp định thương mại tự do, các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...

+ Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các dự án luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

+ Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án luật, nhất là những dự án luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân.

+ Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013,tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh;

+ Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Hình thức: Các đơn vị lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là triển khai các hoạt động hưởng ứng thiết thực tại cơ sở bằng những hình thức phù hợp, cụ thể; đẩy mạnh thông tin pháp luật, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách, pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoạt động thanh niên tình nguyện, giáo dục pháp luật ngoại khóa; lồng ghép trong các hoạt động công vụ của cán bộ, công chức,viên chức, đoàn thể... Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam giai đoạn 2023-2028.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệttập trung vào 02 tháng (tháng 10, 11/2023), cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2023.

2. Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”

- Nội dung: Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về Luật An ninh mạng và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Hình thức thực hiện: Trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn. (địa chỉ truy cập: http://pbgdpl.backan.gov.vn mục Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2023).

- Đơn vị thực hiện: Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc phát động cuộc thi, có giải pháp cụ thể để vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý hưởng ứng tham gia cuộc thi.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2023 đến tháng 11/2023. Tổ chức tổng kết và trao giải trước 09/11/2023.

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam

3.1. Tổ chức hoạt độnghưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

- Nội dung: Tham mưu, tổ chức các hội nghị phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật, toạ đàm hoặc thông qua Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; Báo Bắc Kạn hoặc hình thức phù hợp khác.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 (từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2023).

3.2.Thiết lập banner hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế, Trang thông tin điện tử của các đơn vị.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2023.

3.3. Phổ biến, tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ thông tin

- Nội dung: Tổ chức xây dựng, đăng tải bài viết, tin, phóng sự, tọa đàm về Ngày Pháp luật Việt Namvà đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và trong banner trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế, Trang thông tin điện tử của các đơn vị; tạo khẩu hiệu tuyên truyền theo gợi ý tại mục 2 phần II của Kế hoạch này trong banner trên Cổng/Trang thông tin điện tử.  

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3.4. Truyền thông Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các hình thức, như: Treo băng zôn, panô, áp phích, cờ phướn, khẩu hiệu… hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở các cơ quan. Các khẩu hiệu tuyên truyền theo gợi ý tại mục 2 phần II của kế hoạch này.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc căn cứ đặc điểm tình hình đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (cao điểm là từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2023).

4. Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện theo Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 07/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 07/6/2023.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam được bố trí trong nguồn chi ngân sách Nhà nước giao năm 2023 của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; từ các nguồn kinh phí xã hội hóa, hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại cơ quan, đơn vị mình. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tìm hiểu pháp luật trong các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ chuyên môn và pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động bằng hình thức phù hợp. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trong phạm vi mình quản lý

2. Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên Sở Y tế tổ chức phát động, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đến các đoàn viên.

3. Thanh tra Sở: Tham mưu Ban Giám đốc Sở theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của Sở Y tế năm 2023, yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Ngày pháp luật năm 2023 lồng ghép trong Báo cáo tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023, gửi Sở Y tế tổng hợp./.

Thực hiện Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 11/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, tham gia, chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc:

1. Triển khai Kế hoạch Cuộc thi đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. (Gửi kèm theo Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 11/8/2023).

2. Tuyên truyền Cuộc thi bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội (Zalo, ...) của các đơn vị; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc và có giải pháp vận động công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý hưởng ứng tham gia Cuộc thi và gửi văn bản triển khai về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo tỉnh.

3. Thể lệ Cuộc thi và câu hỏi, Sở Y tế sẽ gửi đến các đơn vị khi Ban tổ chức Cuộc thi ban hành và phát động cuộc thi.

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triên khai thực hiện./.

Thực hiện Văn bản số 4374/UBND-NCPC ngày 10/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy, để lan tỏa sâu rộng Cuộc thi tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động, Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền về Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động để công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia.

2. Đăng tải thông tin về Cuộc thi (thể lệ, video clip hướng dẫn cách thức dự thi, banner, logo và đường link https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn) trên trang thông tin điện tử của đơn vị trong thời gian từ ngày 15/7/2023 đến hết ngày 31/10/2023 (gửi kèm theo thể lệ cuộc thi)

3. Thường xuyên cung cấp các hình ảnh, video clip phản ánh về các hoạt động liên quan đến tổ chức Cuộc thi tại đơn vị qua địa chỉ thư điện tử congantỉThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và báo cáo kết quả thực hiện (công tác phát động và tham gia cuộc thi…) về Sở Y tế trước ngày 18/10/2023 để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn theo quy định.

Với nội dung trên, yêu cầu lãnh đạo phòng chức năng, các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Thực hiện Công văn số 874/STTTT-TTBCXB ngày 05/7/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến”. Theo đó, trong thời gian vừa qua, các sự cố lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, lừa đảo trực tuyến ngày càng tăng. Một trong những nguyên nhân chính gây ra mất an toàn thông tin được xác định đến từ nhận thức của người sử dụng. Các cuộc tấn công mạng có xu hướng tập trung chủ yếu vào con người thay vì máy móc, thiết bị. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số một cách bền vững.

Để triển khai nội dung trên, Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động tổ chức tuyên truyền về nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến trên Trang/Cổng thông tin điện tử của đơn vị (có nội dung tuyên truyền gửi kèm Công văn này).

2. Để đảm bảo công tác triển khai tuyên truyền các nội dung liên quan đến nhận diện và phòng, chống lừa đạo trực tuyến trong thời gian tới, các đơn vị cử viên chức trực tiếp tuyên truyền tham gia nhóm Zalo của Sở Thông tin và Truyền thông bằng cách truy cập vào địa chỉ sau https://zalo.me/g/lfaews135 để trở thành thành viên phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền. Đối với Văn phòng Sở giao Thanh tra Sở Y tế là đầu mối, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về nội dung trên.

3. Thời gian triển khai Chiến dịch: Từ ngày 03/7/2023 đến ngày 20/7/2023.

4. Kết thúc Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến” đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 20/7/2023 để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Với nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc quan tâm triển khai, thực hiện./.

Căn cứ Văn bản số 593/STP-PB&TDTHPL ngày 28/6/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về cung cấp thông tin và đăng tải Danh mục văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành cấp tỉnh năm 2023; Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm gồm:

- Danh mục văn bản QPPL của Trung ương: Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư (tại văn bản số 1515/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 19/4/2023 do Bộ Tư pháp ban hành).

- Danh mục văn bản QPPL của tỉnh Bắc Kạn: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh.

Đểcác phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thuận tiện cho việc tiếp cận thông tin được kịp thời, đầy đủ và có hệ thống trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cấp tỉnh năm 2023, Sở Y tế cung cấp thông tin Danh mục văn bản (gửi kèm). Truy cập Danh mục văn bản nói trên tại Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn (https://pbgdpl.backan.gov.vn); Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Bắc Kạn (https://sotuphap.backan.gov.vn) chuyên trang “H tr pháp lý cho doanh nghip”.

Với nội dung trên, Sở Y tế thông tin đến các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc biết, thực hiện./.

Thực hiện Văn bản số 2004/UBND-NCPC ngày 05/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện tuyên truyền, quán triệt nội dung Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý. Vận động công chức, viên chức và người lao động tự gia tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học, góp phần bảo tồn hệ sinh thái, hệ động vật, thực vật, bảo vệ nguồn gen…có hình thức, biện pháp phù hợp đấu tranh phê phán mạnh mẽ các hành vi gây tác động xấu đến môi trường, thiên nhiên bài trừ thói quen, sở thích sử dụng các loài hoang dã làm thực phẩm, thuốc chữa bệnh, trang sức...

Với nội dung trên yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua Luật Thanh tra số 11/2022/QH15. Luật gồm 08 chương, 15 mục và 118 điều. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 06/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 284/KH-TTrT ngày 27/3/2023 của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022, Sở Y tế triển khai nội dung Luật đến các đơn vị trực thuộc.

Nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thanh tra, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến toàn văn nội dung Luật đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý.

Với nội dung trên yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Page 1 of 2

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế