Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Ngày 05/9/2022 Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT về tăng cường công tác pháp chế trong ngành y tế, Sở Y tế triển khai đến các phòng chức năng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và yêu cầu trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc:

1. Quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý.

2. Tổ chức triển khai, thực hiện những nội dung của Chỉ thị liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị hoặc được cấp có thẩm quyền giao.

Với nội dung trên yêu cầu trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Thực hiện Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 12/8/2022, Sở Y tế ban hành Văn bản số 2602/SYT-TTrS về việc triển khai Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 14/7/2022.

Ngày 31/8/2022 Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến ban hành Văn bản số 5786/CV-BTC về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thức thi trực tuyến, Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến và Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022. Với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật, cập nhật quy định mới, xây dựng và hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Sở Y tế tham gia hưởng ứng cuộc thi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trang bị kịp thời một số quy định mới, xây dựng hình thành thói quen tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật. Sở Y tế chuyển Thể lệ Cuộc thi và Bộ câu hỏi Cuộc thi trực tuyến, đồng thời phát động hưởng ứng Cuộc thi trong toàn ngành và yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi trong đơn vị bằng hình thức phù hợp, đảm bảo tối thiểu 90% công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý tham dự Cuộc thi. Gắn nội dung tham gia cuộc thi là một trong các nhiệm vụ được giao để đánh giá, xem xét thi đua khen thưởng cuối năm.

2. Đăng tải đường link về cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Trên đây là nội dung phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả dự thi ngay sau khi kết thúc cuộc thi về Sở Y tế (qua Thanh tra Sở)./.

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 551/KH-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namtrên địa bàn tỉnhBắcKạn(09/11), Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật Việt Nam), đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sức lan tỏa tinhthầnthượngtônHiếnphápvà phápluật trong đời sống của công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế.

- Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII vàphápluậtcủaNhà nướcvàocuộcsống; tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian tổ chức và trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

II. CHỦ ĐỀ VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề tuyên truyền:

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), tỉnh Bắc Kạn nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tiễn, các đơn vịlựa chọntham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam, theo gợi ý dưới đây:

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam tại các đơn vị, gắn với việc phổ biến các văn bản pháp luật mới

Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, các đơn vị chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp để triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cụ thể:

Nội dung: Quán triệt, phổ biến chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật mới được Quốc hội thông qua năm 2021 và năm 2022; các chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính; lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường…

Hình thức: Các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung vào một số hoạt động cụ thể sau: Thông qua tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị), cổ động trực quan, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; tổ chức hoạt động đối thoại chính sách pháp luật; tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp...

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (cao điểm là từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2022).

2. Hưởng ứng, tham gia các Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”

- Nội dung: Tìm hiểu một số quy định cơ bản của pháp luật về trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống ma túy.

- Hình thức: Trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2022 đến tháng 11/2022.

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông phổ biến Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012

3.1. Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức hoạt độngtrong tuần lễ cao điểm hưởng ứng hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (từ ngày 01/11/2022 đến nagỳ 09/11/2022).

3.2. Thiết lập banner hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế; Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2022.

3.3. Phổ biến, tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

- Nội dung: Tổ chức xây dựng, đăng tải các bài viết, tin, phóng sự, tọa đàm về Ngày pháp luật và đăng tải trên Trang/Cổng thông tin điện tử các đơn vị; Tạo khẩu hiệu tuyên truyền theo gợi ý tại mục 2 phần II của kế hoạch này trong banner trên Trang/Cổng thông tin điện tử các đơn vị.  

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.4. Truyền thông Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các hình thức, như: Treo băng zôn, panô, áp phích, cờ phướn, khẩu hiệu… hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở Sở Y tế và các đơn vị. Các khẩu hiệu tuyên truyền theo gợi ý tại mục 2 phần II của kế hoạch này.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (cao điểm là từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2022).

4. Tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL gắn với 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện theo Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam, được bố trí trong nguồn chi ngân sách nhà nước giao năm 2022 của các đơn vị; từ các nguồn kinh phí xã hội hóa, hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Sở Y tế:

Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Y tế theo dõi, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Văn phòng Sở Y tế:

- Chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 theo nội dung kế hoạch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác đảm bảo việc thực hiện kế hoạch này hiệu quả.

3. Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên Sở Y tế tổ chức phát động, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đến các đoàn viên để nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

4. Các đơn vị trực thuộc:

Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị mình. Tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động tìm hiểu pháp luật trong các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ chuyên môn và pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động bằng hình thức phù hợp . Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trong phạm vi mình quản lý.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt độnghưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)của Sở Y tế, yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vịtrực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Thực hiện Văn bản số 10/STP-PB&TDTHPL ngày 11/01/2022 của Sở Tư pháp về việc chỉ đạo, truyền thông Bộ tài liệu phổ biến về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Hướng dẫn các công chức, viên chức, người lao động tìm hiểu Bộ tài liệu phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết (Truyện tranh,Tờ gấp pháp luật), dịch sang tiếng dân tộc Mông, dân tộc Thái do Bộ Tư pháp(Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) chủ trì xây dựngđược gửi kèm theo hoặc truy cập, tìm hiểu, khai thác Bộ tài liệu phổ biến đã được đăng tải trên Cổng thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn mục tài liệu PBGDPL (viết tắt là Bộ tài liệu).

2. Chỉ đạo, truyền thông các quy định pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và đăng tải nội dung Bộ tài liệu trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các đơn vị, qua đó tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động, người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em tiếp cận kịp thời các kiến thức nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em.

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị quan tâm thực hiện./.

Thực hiện Văn bản số 6125/CV-BTC ngày 14/9/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến ‘‘Tìm hiểu pháp luật năm 2021’’ về việc phát động Cuộc thi trực tuyến ‘‘Tìm hiểu pháp luật năm 2021’’,

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thức thi trực tuyến, thể lệ, câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn, mụcCuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Thời gian diễn ra Cuộc thi: 08 giờ 00 phút, ngày 20/9/2021, thời gian kết thúc Cuộc thi: 08 giờ 00 phút, ngày 20/10/2021.

Nhằm cung cấp thông tin pháp lý, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động, hướng tới Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (09/11), Sở Y tế đề nghị:

1. Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi trong đơn vị bằng hình thức phù hợp, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021.

2. Đăng tải toàn văn Thể lệ Cuộc thi, Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đường link Cuộc thi http://pbgdpl.backan.gov.vn trên Cổng/Trang thông tin điện tử đơn vị nhằm thu hút và tạo điều kiện cho toàn thể công chức, viên chức, người lao độngtrong đơn vị hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

          3. Báo cáo danh sách tham gia Cuộc thi về Sở Y tế sau khi kết thúc Cuộc thi (trước ngày 30/10/2021) để tổng hợp theo quy định.

          Với nội dung trên yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Thực hiện Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) của tỉnh Bắc Kạn năm 2021, Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sức lan tỏa tinhthầnthượngtônHiếnphápvà phápluật trong đời sống của công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế.

- Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII vàphápluậtcủaNhà nướcvàocuộcsống; tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian tổ chức và trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

II. CHỦ ĐỀ VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề tuyên truyền

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), tỉnh Bắc Kạn nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tiễn, các đơn vịlựa chọntham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam, theo gợi ý dưới đây:

- “Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của Nhân dân”;

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị”;

- “Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp”;

- “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp”.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam tại các đơn vị, gắn với việc phổ biến các văn bản pháp luật mới

Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, các đơn vị chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp để triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cụ thể:

Nội dung: Quán triệt, phổ biến chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật mới được Quốc hội thông qua năm 2020 và năm 2021; các chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính; lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường…

Hình thức: Các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung vào một số hoạt động cụ thể sau: Thông qua tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị), cổ động trực quan, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; tổ chức hoạt động đối thoại chính sách pháp luật; tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp...

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (cao điểm là từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2021).

2. Hưởng ứng, tham gia các Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

- Các đơn vị trực thuộc: Phát động cuộc thi, có giải pháp cụ thể để vận động công chức, viên chức, người lao động, thuộc phạm vi quản lý hưởng ứng tham gia cuộc thi.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2021 đến tháng 11/2021.

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông phổ biến Ngày pháp luật Việt Nam

3.1. Phổ biến, tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

- Nội dung: Tổ chức xây dựng, đăng tải các bài viết, tin, phóng sự, tọa đàm về Ngày pháp luật và đăng tải trên Trang/Cổng thông tin điện tử các đơn vị; Tạo khẩu hiệu tuyên truyền theo gợi ý tại mục 2 phần II của kế hoạch này trên Trang/Cổng thông tin điện tử các đơn vị

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.2. Phổ biến, tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các phương tiện trực quan như: Treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ phướn…về ngày pháp luật tại trụ sở các đơn vị. Các khẩu hiệu tuyên truyền theo gợi ý tại mục 2 phần II của kế hoạch này.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc căn cứ đặc điểm tình hình tại đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền trực quan cụ thể.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (cao điểm là từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2021).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam, được bố trí trong nguồn chi ngân sách nhà nước giao năm 2021 của các đơn vị. Từ các nguồn kinh phí xã hội hóa, hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thanh tra Sở Y tế:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Y tế theo dõi, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch này hiệu quả.

2. Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên Sở Y tế tổ chức phát động, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đến các đoàn viên để nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

3. Các đơn vị trực thuộc: Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị mình. Tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động tìm hiểu pháp luật trong các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ chuyên môn và pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động bằng hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình hiện nay về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trong phạm vi mình quản lý.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Ngày pháp luật năm 2021 trên cơ sở lồng ghép trong Báo cáo tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021, gửi Sở Y tế để tổng hợp./.

Thực hiện Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên . Sở Y tế tiến hành công khai Luật trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

 

Nội dung chi tiết văn bản luật tải về tại đây

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế