Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hướng dẫn, cung cấp thông tin pháp luật trong tổ chức thi hành pháp luật của cơ quan Nhà nước cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời đôn đốc, tổ chức, hướng dẫn, đánh giá thực trạng, hiệu quả việc thi hành pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

- Góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật phải đảm bảo thiết thực đúng đối tượng, mục tiêu đề ra, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Nội dung đảm bảo đúng trọng tâm giúp người tham gia nắm bắt các kiến thức chuyên môn, các kỹ năng chuyên sâu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; trao đổi kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung

1.1. Hoạt động phổ biến kiến thức pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

- Về xử lý vi phạm hành chính: Tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Giao thông; lâm nghiệp; đất đai; xây dựng; quốc phòng; an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình…

1.2. Hoạt động tập huấn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

2. Hình thức và thời gian thực hiện

2.1. Về hoạt động phổ biến:

- Hình thức thực hiện: Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương lựa chọn các nội dung tuyên truyền phổ biến phù hợp, thông qua hội nghị/đề cương phổ biến/tờ rơi, tờ gấp; biên soạn và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; Trang/Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương theo ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

2.2. Về hoạt động tập huấn:

- Hình thức thực hiện: Tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, tọa đàm; biên soạn tài liệu nghiệp vụ và cấp phát đến đội ngũ tham mưu công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh (căn cứ vào điều kiện thực tiễn để lựa chọn hình thức cho phù hợp).

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp để tổ chức và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo năm về các công tác này).

- Thực hiện các nội dung khác đảm bảo việc triển khai, thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong tổ chức thi hành pháp luật.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

- Trên cơ sở nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực, chủ động biên soạn tài liệu/đề cương phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành (hoặc truy cập vào Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật, mục tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật) để tải tài liệu phổ biến; các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính lên Trang/Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Cử đại biểu tham dự các lớp tập huấn theo đúng thời gian, thành phần do Sở Tư pháp mời; đảm bảo về kinh phí cho đại biểu được cử tham dự các lớp tập huấn theo quy định hiện hành.

3. Kinh phí thực hiện

Trên cơ sở nguồn kinh phí được giao năm 2024, các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Trên đây làKế hoạch phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để điều chỉnh cho phù hợp./.

Thực hiện Văn bản số 816/HĐPH ngày 02/02/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Giáp Thìn 2024, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua

Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 lên Trang Thông tin điện tử và phổ biến qua các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dễ dàng nghiên cứu, tiếp cận, khai thác và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi liên quan. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Tăng cường phổ biến Chỉ thị số 23/CT-TTg

Nhằm thống nhất nhận thức và tăng cường trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về giá trị pháp lý, vai trò của Phiếu Lý lịch tư pháp, quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và việc sử dụng Phiếu Lý lịch tư pháp theo đúng quy định của pháp luật, yêu cầu các đơn vị phổ biến, quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

- Tổ chức quán triệt, chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức PBGDPL về các nhiệm vụ cụ thể của Chỉ thị số 23/CT-TTg phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị.

- Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung Luật Lý lịch tư pháp, Chỉ thị số 23/CT-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành lên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

(Thông tin, tài liệu phổ biến thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg được Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (https://pbgdpl.backan.gov.vn/) và tài khoản zalo Phổ biến pháp luậttỉnh Bắc Kạn).

3. Tổ chức triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL

Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, đề nghị các đơn vị chủ động lồng ghép triển khai việc phổ biến các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh gắn với quy định của pháp luật có liên quan cũng như lồng ghép trong triển khai các nhiệm vụ, đề án, chương trình có liên quan.

4. Đẩy mạnh PBGDPL nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024

Đề nghị các đơn vị chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cán bộ, công chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bằng các hình thức phù hợp, tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động những nội dung cần hướng tới nâng cao ý thức tự giác trong thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, nhất là xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy; sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, đánh bạc…); phòng cháy, chữa cháy; cư trú, xuất nhập cảnh; an ninh thông tin, an toàn mạng; phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm; an toàn thực phẩm; các hoạt động tổ chức lễ hội…

5. Tổ chức thực hiện

- Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo quy định, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong báo cáo công tác tư pháp (lĩnh vực PBGDPL) gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Hội đồng phối hợp và UBND tỉnh.

- Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, tham mưu báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, phổ biến Chỉ thị số 23/CT-TTg và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đề nghị các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Gửi kèm Phụ lục các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5)./.

Ngày 26/01/2024, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 208/QĐ-BYT ngày 26/01/2024 của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Sở Y tế chuyển Quyết định số 208/QĐ-BYT ngày 26/01/2024 của Bộ Y tế đến các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc để biết, triển khai thực hiện theo quy định./.

(Gửi kèm theo 208/QĐ-BYT ngày 26/01/2024 của Bộ Y tế )

Sở Y tế nhận được Phiếu chuyển văn bản số 873/UBND-GTCNXD ngày 05/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chuyển Quyết định số 91/QĐ-BXD ngày 31/01/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023.

Sở Y tế chuyển Quyết định của Bộ Xây dựng nêu trên đến các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc để biết, chủ động nghiên cứu trong thực hiện nhiệm vụ, tham mưu, đề xuất theo quy định./.

(Gửi kèm theo Quyết định số 91/QĐ-BXD ngày 31/01/2024 của Bộ Xây dựng)

Thực hiện Phiếu chuyển số 947/UBND-NCPC ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc chuyển Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 của Chính phủ bãi bỏ một số VBQPPL của Chính phủ, Sở Y tế yêu cầu trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến nội dung Nghị định đến công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý bằng hình thức phù hợp để nắm rõ và thực hiện đúng theo quy định.

(Kèm theo Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 của Chính phủ).

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Luật Giao dịch điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/6/2023, gồm 8 chương, 53 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Thực hiện Văn bản số 7856/UBND-VXNC ngày 22/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Luật Giao dịch điện tử, Sở Y tế yêu cầu trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật đến công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý bằng hình thức phù hợp để nắm rõ, tham mưu và thực hiện đúng theo quy định; thực hiện đăng tải toàn văn Luật trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện./.

Thực hiện Văn bản số 6559/BYT-PC ngày 11/10/2023 của Bộ Y tế về việc phát động tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”; Phiếu chuyển số 6596/PC-UBND ngày 05/10/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chuyển Văn bản số 4660/BTP-KTrVB ngày 03/10/2023 của Bộ Tư pháp về việc phát động tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”.

Để Cuộc thi nhận được nhiều kết quả thiết thực, lan tỏa sâu rộng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị động viên, khuyến khích và thông tin về Cuộc thi để công chức, viên chức, người lao động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 31/10/2023.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua địa chỉ hộp thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Liên hệ: 024.62739660 - 0343.878.881).

Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn); Cổng thông tin điện tử pháp điển (phapdien.moj.gov.vn).

(Gửi kèm theo Văn bản số 4660/BTP-KTrVB ngày 03/10/2023 của Bộ Tư pháp)

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện./.

Thực hiện Kế hoạch số 631/KH-UBND ngày 21/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnhBắcKạnnăm 2023, Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam), đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sức lan tỏa tinhthầnthượngtônHiếnphápvà phápluật trong đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế.

- Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII vàphápluậtcủaNhà nướcvàocuộcsống; tạo sự đồng thuận, niềm tin vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian tổ chức và trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

II. CHỦ ĐỀ VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề tuyên truyền: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), tỉnh Bắc Kạn nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền: Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tiễn, các đơn vịlựa chọntham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam, theo gợi ý dưới đây:

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật.

- Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật tạo môi trường pháp lý thuận lợi chongười dân, doanh nghiệp.

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh.

- Tích cực cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, phản ứng chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam tại các đơn vị, gắn với việc phổ biến các văn bản pháp luật mới

Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, các đơn vị chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp để triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cụ thể:

- Nội dung:

+ Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc phòng và an ninh; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng, chống tội phạm; dân chủ ở cơ sở; dịch bệnh, thiên tai; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dự luận xã hội…; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các điều ước quốc tế về nhân quyền, các hiệp định thương mại tự do, các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...

+ Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các dự án luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

+ Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án luật, nhất là những dự án luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân.

+ Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013,tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh;

+ Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Hình thức: Các đơn vị lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là triển khai các hoạt động hưởng ứng thiết thực tại cơ sở bằng những hình thức phù hợp, cụ thể; đẩy mạnh thông tin pháp luật, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách, pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoạt động thanh niên tình nguyện, giáo dục pháp luật ngoại khóa; lồng ghép trong các hoạt động công vụ của cán bộ, công chức,viên chức, đoàn thể... Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam giai đoạn 2023-2028.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệttập trung vào 02 tháng (tháng 10, 11/2023), cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2023.

2. Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”

- Nội dung: Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về Luật An ninh mạng và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Hình thức thực hiện: Trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn. (địa chỉ truy cập: http://pbgdpl.backan.gov.vn mục Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2023).

- Đơn vị thực hiện: Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc phát động cuộc thi, có giải pháp cụ thể để vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý hưởng ứng tham gia cuộc thi.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2023 đến tháng 11/2023. Tổ chức tổng kết và trao giải trước 09/11/2023.

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam

3.1. Tổ chức hoạt độnghưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

- Nội dung: Tham mưu, tổ chức các hội nghị phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật, toạ đàm hoặc thông qua Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; Báo Bắc Kạn hoặc hình thức phù hợp khác.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 (từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2023).

3.2.Thiết lập banner hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế, Trang thông tin điện tử của các đơn vị.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2023.

3.3. Phổ biến, tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ thông tin

- Nội dung: Tổ chức xây dựng, đăng tải bài viết, tin, phóng sự, tọa đàm về Ngày Pháp luật Việt Namvà đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và trong banner trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế, Trang thông tin điện tử của các đơn vị; tạo khẩu hiệu tuyên truyền theo gợi ý tại mục 2 phần II của Kế hoạch này trong banner trên Cổng/Trang thông tin điện tử.  

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3.4. Truyền thông Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các hình thức, như: Treo băng zôn, panô, áp phích, cờ phướn, khẩu hiệu… hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở các cơ quan. Các khẩu hiệu tuyên truyền theo gợi ý tại mục 2 phần II của kế hoạch này.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc căn cứ đặc điểm tình hình đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (cao điểm là từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2023).

4. Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện theo Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 07/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 07/6/2023.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam được bố trí trong nguồn chi ngân sách Nhà nước giao năm 2023 của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; từ các nguồn kinh phí xã hội hóa, hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại cơ quan, đơn vị mình. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tìm hiểu pháp luật trong các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ chuyên môn và pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động bằng hình thức phù hợp. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trong phạm vi mình quản lý

2. Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên Sở Y tế tổ chức phát động, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đến các đoàn viên.

3. Thanh tra Sở: Tham mưu Ban Giám đốc Sở theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của Sở Y tế năm 2023, yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Ngày pháp luật năm 2023 lồng ghép trong Báo cáo tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023, gửi Sở Y tế tổng hợp./.

Thực hiện Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 11/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, tham gia, chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc:

1. Triển khai Kế hoạch Cuộc thi đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. (Gửi kèm theo Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 11/8/2023).

2. Tuyên truyền Cuộc thi bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội (Zalo, ...) của các đơn vị; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc và có giải pháp vận động công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý hưởng ứng tham gia Cuộc thi và gửi văn bản triển khai về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo tỉnh.

3. Thể lệ Cuộc thi và câu hỏi, Sở Y tế sẽ gửi đến các đơn vị khi Ban tổ chức Cuộc thi ban hành và phát động cuộc thi.

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triên khai thực hiện./.

Page 1 of 3

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế

Chung nhan Tin Nhiem Mang