Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 759/KH-SYT ngày 10/3/2023 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-SYT ngày 11/7/2023 của Sở Y tế về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023 đối với người dự tuyển Vy Tùng Lâm;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023 thông báo ông Vy Tùng Lâm đã trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2023.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ “người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng”. Do vậy, Hội đồng đề nghị người trúng tuyển Vy Tùng Lâm đến Sở Y tế để kiểm tra, đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ ngày 11/7/2023 đến 17h00 ngày 11/8/2023.

2. Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Giấy tờ mang theo:

- Giấy tờ mang theo để hoàn thiện hồ sơ (lưu tại Sở Y tế).

+ Phiếu lý lịch tư pháp;

+ Bản sao: Các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; giấy khai sinh; giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);

+ Bản sao: Sổ bảo hiểm xã hội bắt buộc, hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp viên chức, quyết định nâng lương gần nhất (nếu có).

(Ghi chú: Các thành phần tài liệu nêu trên được đựng trong bì hồ sơ ghi: Hồ sơ trúng tuyển viên chức Sở Y tế năm 2023; Họ và tên; ngày, tháng năm sinh; hộ khẩu thường trú; đơn vị đăng ký dự tuyển; số điện thoại)

- Giấy tờ mang theo để đối chiếu:

Bản gốc: Các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; giấy khai sinh; giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) để đối chiếu, kiểm tra (giấy tờ mang theo để đối chiếu trả lại ngay cho thí sính sau khi kiểm tra).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thông báo cho thí sinh được biết./.

Tải về Thông báo tại đây

Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023 đối với người dự tuyển Vy Tùng Lâm; ngày, tháng năm sinh: 27/10/1991; trình độ đào tạo: Đại học Điều dưỡng; vị trí việc làm: Điều dưỡng hạng IV; đơn vị đăng ký dự tuyển: Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. (có danh sách trích ngang kèm theo)

Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023 thông báo bằng văn bản đến người dự tuyển theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/7/2023.

 

Hủy bỏ kết quả đạt trúng tuyển viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023 đối với người dự tuyển Nguyễn Thị Tuyết; ngày, tháng, năm sinh: 05/01/1987; số báo danh: 94; tổng điểm 94; dân tộc: Kinh; hộ khẩu trường trú: Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; trình độ đào tạo: Cao đẳng Điều dưỡng; vị trí việc làm: Điều dưỡng hạng IV; đơn vị đăng ký dự tuyển: Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 903/QĐ-SYT ngày 02/6/2023 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Lý do: Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: Người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định và có đơn xin đề nghị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023 thông báo bằng văn bản đến người dự tuyển theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/7/2023.

Tải về Quyết định tại đây

 

Căn cứ Kế hoạch số 759/KH-SYT ngày 10/3/2023 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2023; ngày 05/6/2023 Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2023 ban hành Thông báo số 1741/TB-HĐTDVC về việc thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023, trong đó có quy định các giấy tờ cần nộp để hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên do sơ xuất trong quá trình soạn thảo văn bản thiếu Giấy khám sức khoẻ theo quy định.

Vì vậy, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2023 đề nghị các thí sinh trúng tuyển viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023 bổ sung Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thông báo cho các thí sinh được biết./.

Tải về Thông báo tại đây.

Ngày 16/5/2023 Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế ban hành Thông báo số 1520/TB-HĐTDVC về kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023, trong đó thông báo kết quả thi vòng 2 và thời gian nộp đơn phúc khảo (từ 7h00, ngày 17/5/2023 đến 17h00 ngày 31/5/2023) tại Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn. Sau khi hết thời hạn nộp đơn phúc khảo, Sở Y tế nhận được 07 đơn đề nghị phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành của thí sinh dự thi vào 04 vị trí (Bác sĩ (hạng III): 02; Điều dưỡng hạng IV: 03; Hộ sinh hạng IV: 01; Công nghệ thông tin hạng IV: 01), theo đó Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế đã thành lập Ban chấm phúc khảo, tổ chức chấm phúc khảo các bài thi theo quy định.

Trên cơ sở kết quả điểm chấm phúc khảo của Ban chấm phúc khảo, căn cứ khoản 5 Điều 29 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023 (có Biểu kết quả điểm chấm phúc khảo kèm theo).

Kết quả điểm chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Y tế; đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ soyte.backan.gov.vn).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thông báo cho các thí sinh được biết./.

Căn cứ Kế hoạch số 759/KH-SYT ngày 10/3/2023 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2023; Công văn số 904/SYT-TCCB ngày 27/3/2023 của Sở Y tế về việc đính chính Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tếnăm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023 đã tổ chức thi vòng 2 (ngày 13/5/2023) môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành cho các thí sinh tham dự thi tuyển viên chức tỉnh năm 2023.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023 thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

1. Kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2023 (có Biểu kết quả thi vòng 2 kèm theo).

Kết quả điểm thi tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2023 được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Y tế; đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ soyte.backan.gov.vn)

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo theo mẫu gửi kèm (nếu có) và lệ phí phúc khảo

a) Thời gian: Kể từ 7h00, ngày 17/5/2023 đến 17h00 ngày 31/5/2023 (trường hợp gửi theo đường bưu chính tính thời gian theo dấu công văn đến của Sở Y tế).

b) Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: số nhà 14, đường Trường Chinh, Tổ 7, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

c) Lệ phí: 150.000 đ/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TTBTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).

- Cách thức nộp lệ phí phúc khảo:

+ Cách 1: Thí sinh chuyển khoản theo dịch vụ Internet Banking trên điện thoại

+ Cách 2: Thí sinh chuyển khoản trực tiếp tại ngân hàng.

- Tài khoản nhận tiền thu phí: số tài khoản 39510000438238 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, chủ tài khoản Sở Y tế; Nội dung chuyển khoản ghi rõ họ và tên thí sinh + số điện thoại liên lạc.

- Sau khi xác nhận giao dịch chuyển khoản thành công, thí sinh chụp ảnh mã giao dịch thành công gửi qua zalo số điện thoại 0919.759.349 (đ/c Phạm Thu Trang – Chuyên viên Văn phòng Sở Y tế) để xác nhận và lập phiếu thu gửi cho thí sinh.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thông báo cho các thí sinh được biết./.

Tải về Thông báo Kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng viên  chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023 tại đây 

Ngày 08/5/2023 Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế bàn hành Kế hoạch số 1422/KH-HĐTDVC đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2023.

Căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2023 (vào ngày 09/5/2023).

Hội đồng sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 1422/KH-HĐTDVC cụ thể như sau:

1. Sửa đổi

PHẦN IV: KINH PHÍ

- Tets nhanh Covid-19 cho thí sinh, người có dấu hiệu nghi ngờ mắc Covid – 19 do thí sinh, người có dấu hiệu nghi ngờ mắc Covid – 19 tự chi trả. (54.000 đồng/test)

Nay sửa đổi:

- Tets nhanh Covid-19 cho thí sinh, người có dấu hiệu nghi ngờ mắc Covid – 19 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn đảm bảo.

2. Bổ sung công tác y tế

PHẦN V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6. Giao Phòng Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm của cơ sở cung cấp thức ăn sẵn cho Ban đề thi tại Khách Sạn Nam Hotel, địa chỉ Tổ 7, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết./.

Page 1 of 3

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế